אדריכלים/מעצבים

ליז לוטן

א ם ע ד י י ן ל א ה כ ר נ ו . . .
א מ א ל א י י ל י ו ע י ד ו | א ד ר י כ ל י ת ו מ ע צ ב ת פ נ י ם |
ה מ י י ס ד ת ו ה ב ע ל י ם ש ל
ב ע ל ת נ י ס י ו ן ש ל 1 2 ש נ י ם . ב ת כ נ ו ן ו ע י צ ו ב ש ל
ל מ ע ל ה מ – 5 , 0 0 0 מ " ר ש ל ח ל ל י מ ג ו ר י ם , מ ש ר ד י ם
ו ס ט י י ל י נ ג . א נ י מ צ י ע ה ל ל ק ו ח ו ת י י נ י ס י ו ן ר ב , י ד ע
ע ש י ר מ ק צ ו ע י ו ת , י צ י ר ת י ו ת ו ל י ו ו י א י ש י ו ש ו ט ף ב מ ה ל ך
כ ל ש ל ב י ה פ ר ו י ק ט ת ו ך ה ק ש ב ה מ ל א ה ל צ ו ר כ י
ה ל ק ו ח ו ת ו ב נ י י ת ח ז ו ן מ ש ו ת ף . מ ת מ ח ה ב מ ת ן פ ת ר ו ן
ב נ י ה ו ע י צ ו ב ל ש ם נ ו ח ו ת ו פ ר ק ט י ק ה י ח ד , ת ו ך ר א י ה
כ ו ל ל ת ו ה ק פ ד ה ע ד ה פ ר ט י ם ה ק ט נ י ם .
ג ם ה ח ל ל ש א ע צ ב ע ב ו ר כ ם י ה י ה מ ד ו י ק ו נ ג י ע ל כ ל
פ ר ט ו פ ר ט , א נ י מ ס פ ק ת פ ת ר ו ן ע י צ ו ב מ ש ל ב ה ת כ נ ו ן
ו ע ד ב ח י ר ת ו ה נ ח ת ה ע צ י ץ ה א ח ר ו ן .
נ ע י ם ל ה כ י ר ,
ל י ז ל ו ט ן
א נ י מ ת א י מ ה ל ל ק ו ח ו ת ש א ו ה ב י ם ל ה ע ז ו ל צ א ת מ ה ק ו פ ס א ו ל ע ט ו ף א ת
ע צ מ ם ע ם ע י צ ו ב י ם מ י ו ח ד י ם ו מ ו ת א מ י ם ב ד י ו ק ל ט ע ם ש ל ה ם .
מ ת ח ב ר ת ב ע י ק ר ל ס ג נ ו ן ה מ ו ד ר נ י / ת ע ש י י ת י ב ש י ל ו ב ש ל ס ג נ ו נ ו ת ש ו נ י ם
. ל א מ א מ י נ ה ב ח ל ל י ם ד ו מ י ם כ ל ח ל ל צ ר י ך ל ה י ו ת ש ו נ ה ו ל ד ב ר ב א ו ת ה
ש פ ה , ש ה י א ה ש פ ה ש ל כ ם . א נ י מ ת ר ג ש ת ב כ ל פ ע ם מ ח ד ש ל י צ ו ר ח ל ל י ם
מ ע ו צ ב י ם ש מ ת א י מ י ם ב כ ל פ ע ם ל מ ש פ ח ה ש ו נ ה ש מ ו ת א מ י ם ל צ ר כ י ם
ש ל ה .

יצירת קשר

תמונה אישית ליז לוטן

פגישת ייעוץ חינם באולם התצוגה !

נשמח לעמוד לשירותכם! מלאו את הפרטים או התקשרו בטל. 079-5556100

go
נשארים בקשר
go
מלאו פרטים והשארו מעודכנים